dzialdowskadycha2018

IV Urodzinowa Działdowska Dycha. Działdowo 15.08.2018

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

R E G U L A M I N

IV URODZINOWA DZIAŁDOWSKA DYCHA

 

 

1.CEL BIEGU

- Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako formy sportu i rekreacji.

- Propagowanie zdrowego stylu życia.

- Integracja społeczności lokalnej i zachęcenie kolejnych osób do uprawiania sportu.

- Obchody 674 rocznicy nadania praw miejskich miastu Działdowo.

- Promocja miasta Działdowa.

 

2.ORGANIZATORZY

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie

- Urząd Miasta w Działdowie.

 

3.TERMIN I MIEJSCE BIEGU

- 15.08.2018 r. (środa), START GODZINA 10oo .

- Działdowo, start i meta biegu na stadionie MOSiR.

- W dniu zawodów biuro czynne od godz. 8oo - 10oo

- Baza dla zawodników znajdować się będzie na obiekcie MOSiR-u.

- Parking na stadionie, wjazd od ul. Leśnej.

 

4.TRASA BIEGU

- Bieg składa się z dwóch pętli 5 km i przebiegać będzie ulicami: Sportowa, Okrężna, Zacisze,

Sportowa, Robotnicza, Leśna, Rydygiera, Świerkowa, Aleja Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pronaszko, Chlebowskiego, Leśna, Zuchowa, ZMP, ZMS, Okólna, Sportowa.

- Trasa oznakowana, zabezpieczona, zamknięta dla podłużnego ruchu kołowego.

- Start i meta biegu ul. Sportowa (na wysokości bramy stadionu).

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIA

- W biegu mają prawo startu zawodnicy, którzy do dnia 15.08.2018r. ukończyli 16 lat.

- Osoby, które nie ukończyły 18 lat obowiązkowo składają pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego.

- Proces zapisów elektronicznych trwa od 05.06.2018 r do dnia 10.08.2018r.

- Opłata startowa wynosi:

1) od dnia 1.06. do 31.07 2018r. – 15 zł

płatne gotówką w biurze organizatora, w godzinach od 8oo - 15oo lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 66 1020 3541 0000 5202 0269 8793 , w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość oraz „Działdowska Dycha”.

2) od dnia 01.08 do dnia 10.08. 2018r. – 30zł

płatne gotówką w biurze organizatora, w godzinach od 8oo - 15oo lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 66 1020 3541 0000 5202 0269 8793 , w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość oraz „Działdowska Dycha”.

3)po zakończeniu procesu zapisów elektronicznych od 13 - 15 sierpnia – 30 zł

Płatne tylko gotówką w biurze organizatora w godzinach od 800 do 1500, a w dniu 15 sierpnia w godzinach od 800 do 1000 – biuro zawodów.

- Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika.

- Zgłoszenie udziału w biegu oznacza że, zgłaszający zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy , złoży oświadczenie o zdolności do udziału w biegu w trakcie odbioru numeru startowego

Zgłoszenia drogą elektroniczną i wzór oświadczenia oraz pozwolenia do pobrania na stronie: http://dzialdowskadycha2018.chiptiming.pl/link do rejestracji: http://dzialdowskadycha2018.chiptiming.pl

 

UWAGA !!! Limit uczestników wynosi 250, zawodnika uważa się za zarejestrowanego po zapisaniu się przez panel elektroniczny oraz po dokonaniu opłaty.

 

6 . ŚWIADCZENIA

- Organizator przygotował bogaty pakiet startowy.

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy i okolicznościowy upominek oraz medal na mecie biegu.

- Limit uczestników wynosi: 250 zawodników.

- Bufet z wodą dla zawodników będzie znajdował się na trasie biegu na ulicy Robotniczej i Pronaszki.

- Zabezpieczenie medyczne: karetka ratownictwa medycznego.

- Do dyspozycji zawodników zabezpieczamy przebieralnie, depozyt, prysznice, umywalki i toalety w pawilonach na stadionie.

- Dla wszystkich uczestników na mecie posiłek.

7. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

- OPEN Kobiety I –III puchar i nagroda rzeczowa

- Kobiety 16-29 lat I – III statuetka

- Kobiety 30-39 lat I - III statuetka

- Kobiety 40-49 lat I - III statuetka

- Kobiety 50 lat i starsze I – III statuetka

- OPEN Mężczyźni I –III puchar i nagroda rzeczowa

- Mężczyźni 16-29 lat I – III statuetka

- Mężczyźni 30-39 lat I - III statuetka

- Mężczyźni 40-49 lat I – III statuetka

- Mężczyźni 50-59 lat I – III statuetka

- mężczyźni 60-69 lat I – III statuetka

- Mężczyźni 70 lat i starsi I – III statuetka

- Najlepsza Działdowianka I – III statuetka i nagroda rzeczowa

- Najlepszy Działdowianin I – III statuetka i nagroda rzeczowa

UWAGA:

- Nagrody w Kategorii OPEN nie dublują się z nagrodami z w kategoriach wiekowych.

- Nagrody w kategorii Najlepszy Działdowianin i Działdowianka dublują się z nagrodami w innych kategoriach.

(jako Działdowianina traktuje się mieszkańca Działdowa oraz zawodnika reprezentującego działdowskie kluby i stowarzyszenia.)

 

8.UWAGI KOŃCOWE

- Limit biegu wynosi 1 godzina 20 minut.

- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

- (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy czy nauki, może się

ubezpieczyć we własnym zakresie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione.

- Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

- organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.

- W sprawach spornych i nieujętych regulaminem decydować będzie organizator.OŚWIADCZENIE:

……………………………………………………….

Miejscowość, data

..………………………………………………………….

Imię i nazwisko

 

…………………………………………………………….

Adres zamieszkania

 

Rok urodzenia …………………………………..

 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.

 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach pod nazwą „ IV URODZINOWA DZIAŁDOWSKA DYCHA” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

 

 

 

………………………………………………..

( data i podpis uczestnika)

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

Miejscowość, data

..………………………………………………………….

Imię i nazwisko

 

…………………………………………………………….

Adres zamieszkania

 

Rok urodzenia …………………………………..

 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.

 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach pod nazwą „IV URODZINOWA DZIAŁDOWSKA DYCHA” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

 

 

 

………………………………………………

( data i podpis uczestnika)

 

ZGODA  NA  START OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

……………………………………… ..........................., dn.....................2018 r.

Imię, nazwisko rodzica

 

………………………………………

Adres

…………………………………………………….

Telefon kontaktowy

 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH/

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

.........................................................................................………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

w biegu ulicznym pn. „IV URODZINOWA DZIOAŁDOWSKA DYCHA” w dniu 15.08.2018r.

Jednocześnie oświadczam, iż moje dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących uczestnictwa w wyżej wymienionych zawodach i zgadzam się na hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia jego zdrowia i życia.

 

 

………........................................................

podpisy rodziców /opiekunów prawnych/


Wyniki

KOBIETY kat wiekowe.pdf
KOBIETY open.pdf
MĘŻCZYŹNI open.pdf
MĘŻCZYŹNI kat wiekowe.pdf

Aktualności

2

05-06-2018 :: Regulamin & oświadczenia

Prosimy o zapoznanie się z  regulaminem biegu oraz  wydrukiem  oświadczeń . Do pobrania pod regulaminem.